Quản lý bảo hiểm y tế
  • Quản lý theo dõi chặt chẽ tình hình chi quỹ khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh để làm căn cứ báo cáo và quyết toán với các đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Quản lý thống nhất và xuyên suốt việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, phiếu khám chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm.
  • Thiết lập hệ thống thông tin thông suốt và được chia sẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ nhưng đảm bảo an toàn, kiểm soát số liệu tốt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm thiểu các chi phí nhân công thủ công và thống kê báo cáo.

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử